Drukuj

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255 ze zm.) założyła stworzenie na terenie Powiatu Nowodworskiego dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Od 2 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,  punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

prowadzone są przez:

1. radcę prawnego: p. KRYSTIANĘ STRONGOWSKĄ (w zastępstwie p. Piotra Pawłowskiego - radcę prawnego, na mocy porozumienia z Okręgową Radą Izby Radców Prawnych w Gdańsku)

w Nowym Dworze Gdański przy ul. Warszawskiej 28 B
(budynek Sądu Rejonowego w Malborku – I piętro)
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00
Numer telefonu  504 935 958   

2. radcę prawnego: p. MARCINA AMBROZIAKA (w zastępstwie p. Aleksandrę Hryniewicz – radcę prawnego, na mocy porozumienia z Okręgową Radą Izby Radców Prawnych w Gdańsku)

w Stegnie przy ul. Morskiej 11
(w Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie)
czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 13.00
numerem telefonu: 504 935 961

 

Przypominamy, iż zgodnie z zapisami ustawy, nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

  1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej  i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia oraz przedłoży oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia (załącznik nr 2 lub załącznik nr 3, załącznik nr 4-dobrowolnie) lub
  2. która posiada i przedłoży ważną Kartę Dużej Rodziny (załącznik nr 3, załącznik nr 4- dobrowolnie), lub
  3. która uzyskała i przedłoży zaświadczenie, o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych  i okresu powojennego (załącznik nr 3, załącznik nr 4-dobrowolnie), lub
  4. która posiada i przedłoży ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego (załącznik nr 3, załącznik nr 4-dobrowolnie), lub
  5. która nie ukończyła 26 lat i przedłoży dokument stwierdzający tożsamość (załącznik nr 3, załącznik nr 4-dobrowolnie), lub
  6. która ukończyła 65 lat i przedłoży dokument stwierdzający tożsamość (załącznik nr 3, załącznik nr 4 -dobrowolnie), lub
  7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty i złoży oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności (załącznik nr 1, załącznik nr 4-dobrowolnie),
  8. która jest w ciąży (po okazaniu dokumentu potwierdzającego ciążę).