Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Stegnie

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1ha przeliczeniowego, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego- aktualnie jest to przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych w 2012 r. w wysokości 2431,00 zł, miesięcznie 202,58 zł.

Średni miesięczny dochód na osobę oblicza się dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez liczbę osób w gospodarstwie domowym oraz przez 3 (liczba miesięcy). O dodatek można się ubiegać, jeżeli po obliczeniu okazuje się, że średni dochód na jedną osobę nie przekracza:

  • wysokości 175% najniższej emerytury (brutto) – dla osoby mieszkającej samotnie (aktualnie jest to  1.477,79 zł),
  • wysokości 125% najniższej emerytury (brutto) – dla rodziny, w której są co najmniej dwie osoby (aktualnie jest  to  1.055,56 zł)

Od dnia 01.03.2014 r. wysokość najniższej emerytury wynosi 844,45 zł. Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku - jeżeli kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

 

Do dochodu przy dodatku mieszkaniowym:

WLICZA SIĘ :

NIE WLICZA SIĘ WDŁ. USTAWY

* ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI POZA DODATKIEM Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

* ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

* FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

* ZALICZKA ALIMENTACYJNA

* ALIMENTY

* ZASIŁEK STAŁY

* ZASIŁEK CHOROBOWY

* ZASIŁKI DLA BEZROBOTNYCH

* ZASIŁKI PRZEDEMERYTALNE

* WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

* WYNAGRODZENIE Z UMÓW O DZIEŁO, ZLECENIA I AGENCYJNYCH

* EMERYTURY

* RENTY

* DIETY

* ZASIŁKI STAŁE Z POMOCY SPOŁECZNEJ

* DODATEK PIELĘGNACYJNY

* DODATKI KOMBATANCKIE

* STYPENDIA STUDENCKIE

* ŻOŁD

* JEDNORAZOWE ODPRAWY

* NAGRODY PIENIĘŻNE

* UZSYSKANA KWOTA ZE SPRZEDAŻY MIESZKANIA LUB SAMOCHODU

* ZWROT PODATKU DOCHODOWEGO

* ZWROTY ZA CENTRALNE OGRZEWANIE

* ZWROTY ZA WODĘ

* WYNAGRODZENIE UCZNIOWSKIE

* DOCHÓD Z GOSPODARSTWA ROLNEGO

* SKŁADKĘ ZDROWOTNĄ

* ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW TJ.: STYPENDIA I ZASIŁKI SOCJALNE ORAZ STYPENDIA MOTYWACYJNE

* DODATKÓW DLA SIEROT ZUPEŁNYCH

* JEDNORAZOWYCH ZAPOMÓG Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

* DODATKU Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

* POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

* ZASIŁKÓW PIELĘGNACYJNYCH

* ZASIŁKI OKRESOWE Z POMOCY SPOŁECZNEJ

* JEDNORAZOWYCH ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH I ŚWIADCZEŃ W NATURZE Z POMOCY SPOŁECZNEJ (NP. NA ZAKUP WĘGLA, KURTKI)

* DODATKU MIESZKANIOWEGO

* ZAPOMOGI PIENIĘŻNEJ, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 roku.

 

 

Copyright © 2009-2013 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona utworzona w ramach Projektu "Pomocna dłoń" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Informacja o plikach cookies