KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Stegnie (adres: ul. Wojska Polskiego 12; 82-103 Stegna, telefon kontaktowy 55 247 82 86
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Małgorzata Sapalska (adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 3. Przedstawicielem Administratora jest Joanna Ostrowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie (adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących
  na Administratorze.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorom: organom kontrolującym, organom w administracyjnym toku instancji, właściwym jednostkom organizacyjnym podległym Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministrowi Sprawiedliwości, podmiotą wypłacającym uposażenie osobom w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne, właściwym organom finansowym, organom emerytalnym lub rentowym, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz urzędom administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia
tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.