Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z niżej wymienionych tytułów:

1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

 

DOCHÓD

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych
w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów
w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1ha przeliczeniowego, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego- aktualnie jest to przeciętny dochód
z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych w 2013 r. w wysokości 2869,00 zł, miesięcznie 239,08 zł.

Średni miesięczny dochód na osobę oblicza się dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez liczbę osób w gospodarstwie domowym oraz przez 3 (liczba miesięcy). O dodatek można się ubiegać, jeżeli po obliczeniu okazuje się, że średni dochód na jedną osobę nie przekracza:

 • wysokości 175% najniższej emerytury (880,45 zł) – dla osoby mieszkającej samotnie, aktualnie jest to 1.540,79 zł ,
 • wysokości 125% najniższej emerytury (880,45 zł) – dla rodziny, w której są co najmniej dwie osoby, aktualnie jest to 1.100,56 zł.

Od dnia 01.03.2015 r. wysokość najniższej emerytury wynosi 880,45 zł. Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku - jeżeli kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Do dochodu przy dodatku mieszkaniowym:

WLICZA SIĘ NP.:

NIE WLICZA SIĘ WDŁ. USTAWY

* ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI POZA DODATKIEM Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

* ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

* FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

* ZALICZKA ALIMENTACYJNA

* ALIMENTY

* ZASIŁEK STAŁY

* ZASIŁEK CHOROBOWY

* ZASIŁKI DLA BEZROBOTNYCH

* ZASIŁKI PRZEDEMERYTALNE

* WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

* WYNAGRODZENIE Z UMÓW O DZIEŁO, ZLECENIA I AGENCYJNYCH

* EMERYTURY

* RENTY

* DIETY

* ZASIŁKI STAŁE Z POMOCY SPOŁECZNEJ

* DODATEK PIELĘGNACYJNY

* DODATKI KOMBATANCKIE

* STYPENDIA STUDENCKIE

* ŻOŁD

* JEDNORAZOWE ODPRAWY

* NAGRODY PIENIĘŻNE

* UZSYSKANA KWOTA ZE SPRZEDAŻY MIESZKANIA LUB SAMOCHODU

* ZWROT PODATKU DOCHODOWEGO

* ZWROTY ZA CENTRALNE OGRZEWANIE

* ZWROTY ZA WODĘ

* WYNAGRODZENIE UCZNIOWSKIE

* DOCHÓD Z GOSPODARSTWA ROLNEGO

* SKŁADKĘ ZDROWOTNĄ

* ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW TJ.: STYPENDIA I ZASIŁKI SOCJALNE ORAZ STYPENDIA MOTYWACYJNE

* DODATKÓW DLA SIEROT ZUPEŁNYCH

* JEDNORAZOWYCH ZAPOMÓG Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

* DODATKU Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

* POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

* ZASIŁKÓW PIELĘGNACYJNYCH

* ZASIŁKI OKRESOWE Z POMOCY SPOŁECZNEJ

* JEDNORAZOWYCH ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH I ŚWIADCZEŃ W NATURZE Z POMOCY SPOŁECZNEJ (NP. NA ZAKUP WĘGLA, KURTKI)

* DODATKU MIESZKANIOWEGO

* ZAPOMOGI PIENIĘŻNEJ, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 roku.

* DODATKU ENERGETYCZNEGO

 

POWIERZCHNIA ZAJMOWANEGO LOKALU

Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lokalu bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia, takie jak: pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia, służące potrzebom mieszkalnym i gospodarczym.

Nie wlicza się: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał.

Ustalona w ten sposób powierzchnia użytkowa nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna).

Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

 • 30% albo
 • 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w gospodarstwie domowym powierzchnia lokalu nie może być większa od:

Powierzchnia normatywnaOdstępstwa dopuszczone w ustawie
+ 30 %+ 50 %
dla 1 osoby35 m245,5 m252,5 m2
dla 2 osób40 m252,0 m260,0 m2
dla 3 osób45 m258,5 m267,5 m2
dla 4 osób55 m271,5 m282,5 m2
dla 5 osób65 m284,5 m297,5 m2
dla 6 osób70 m291,0 m2

105,0 m2

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej metrów kwadratowych powierzchni lokalu, niż dopuszcza ustawa.

Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2.

Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni

normatywnej zwiększa się o 15 m2. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

 

GOSPODARSTWO DOMOWE

Jest to gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie
z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawo do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

 

WYDATKI NA ZAJMOWANY LOKAL MIESZKALNY

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 • 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2–4-osobowym,
 • 10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

 

Jakie rodzaje wydatków stanowią podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego?
1. Czynsz

Uwaga: Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu, który nie wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu gminy, wówczas do jej wydatków mieszkaniowych, na podstawie których obliczany jest dodatek, zalicza się:

- wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy,

- opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby lokal ten wchodził w skład tego zasobu.

2. Opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej.

3. Zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną.

4. Odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego.

5. Inne, niż wymienione powyżej, opłaty za używanie lokalu mieszkalnego.

6. Opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych.

7. Wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.


Nie stanowią wydatków- wydatki poniesione z tytułu ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.


Wydatki naliczone i ponoszone za okres dłuższy niż jeden miesiąc przelicza się na okresy miesięczne.

Jeżeli wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, przy ustalaniu wydatków na mieszkanie, uwzględnia się jedynie wydatki przypadające jedynie na tę część lokalu lub domu.

DODATEK MIESZKANIOWY

 

O dodatek mieszkaniowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotny jest jedynie niski dochód, metraż zajmowanego lokalu i tytuł prawny do lokalu. Jeśli ktoś nie ma tytułu prawnego, musi przedstawić potwierdzenie że ma uprawnienie do lokalu socjalnego lub zamiennego. Co niezmiernie ważne – o dodatek mogą ubiegać się nawet osoby już czynszowo zadłużone (nie gra to roli w przyznawaniu dodatku). O dodatek występuje się raz na pół roku (ale można go otrzymać dowolną ilość razy – tak długo jak jest potrzebny). Decyzja o jego przyznaniu zależy od dochodu rodziny i wysokości opłat w zajmowanym lokalu – są wypłacane dodatki po kilkadziesiąt zł, ale są też takie po 800-900 zł na rodzinę.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 175% najniższej emerytury tj. kwoty 1 750,00 zł, a w gospodarstwie wieloosobowym 125% najniższej emerytury, tj. kwoty 1 250,00 zł. Kwota najniższej emerytury wg stanu na 01.03.2017 r. wynosi 1 000,00 zł.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza 30% powierzchni normatywnej tj.

 

Liczba osób w gospodarstwie domowymNormatywna powierzchnia mieszkaniaZwiększona powierzchnia nie przekraczająca 30% powierzchni normatywnejZwiększona powierzchnia nie przekraczająca 50% powierzchni normatywnej (gdy udział powierzchni pokoi i kuchni nie przekracza 60% powierzchni użytkowej lokalu)
35 m245,50 m252,50 m2
240 m252 m260 m2
345 m258,50 m267,50 m2
455 m271,50 m282,50 m2
565 m284,50 m297,50 m2
670 m291 m2105 m2
775 m297,5 m2112,5 m2
880 m2104 m2120 m2
985 m2110,5 m2127,5 m2
1090 m2117 m2135 m2

Na każdą następną osobę dopuszczalna powierzchnia zwiększa się o 5 metrów kwadratowych.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, a osoba zamieszkuje w gospodarstwie wieloosobowym. Dokumentem potwierdzającym prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju jest orzeczenie powiatowego, miejskiego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, zawierające stosowne wskazanie, a jeżeli zostało ono wydane przed 23 listopada 2004 r. – to orzeczenie lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, do których należy dołączyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub opinię biegłego.

W miejscu zamieszkania wnioskodawcy może być przeprowadzony wywiad środowiskowy. Odmowa złożenia oświadczenia majątkowego, występowanie rażących dysproporcji między deklarowanymi dochodami a faktycznym stanem majątkowym, stwierdzenie, iż faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji skutkuje odmową przyznania dodatku mieszkaniowego.

Za dochód z tytułu zatrudnienia/pracy uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę domu,
 • osoby zamieszkujące w lokalach innych niż będące w zasobach mieszkaniowych miasta Gdańska zobowiązane są dołączyć kartę obniżek czynszu potwierdzoną przez zarządcę lub administratora,
 • deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku
 • dokument potwierdzający wysokość dochodów osiągniętych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku, a osoby pracujące zaświadczenie o zarobkach wypłaconych,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
 • aktualny aneks czynszowy,
 • dowód osobisty do wglądu,
 • przy ponownym składaniu wniosku o dodatek – poprzednia decyzja w sprawie jego przyznania lub odmowy jego przyznania do wglądu,
 • w przypadku właściciela domu jednorodzinnego wymagane jest ponadto złożenie zaświadczenia organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę lub oświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu,
 • wnioskodawcy, u których w lokalu występuje brak: centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody lub w budynku brak instalacji gazowej zobowiązany jest złożyć oświadczenie o sposobie wypłaty ryczałtu na zakup opału.

Wysokość dodatku mieszkaniowego jest uzależniona od wysokości wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania oraz od dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym.

 

W zależności od typu mieszkania brane są pod uwagę przykładowe wydatki :

 • czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu (mieszkania komunalne, wynajmowane),
 • opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale (mieszkania spółdzielcze),
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, fundusz remontowy (mieszkania własnościowe),
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego (dla zajmujących lokal bez tytułu prawnego i oczekujących na dostarczenie przysługującego im lokalu zamiennego lub socjalnego),opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych i inne opłaty za używanie lokalu mieszkalnego.

Nie uwzględnia się następujących wydatków: ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy (np. wynajmuje mieszkanie od osoby prywatnej, mieszka w lokalu spółdzielczym itp.) do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się taką wysokość opłat, jakie obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy.

 

DODATEK ENERGETYCZNY

 

Zryczałtowany dodatek energetyczny stanowi częściową rekompensatę kosztów opłat ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.

Dodatek przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy. Zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Co ważne – osoba ubiegająca się o zryczałtowany dodatek energetyczny musi zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej, jak również posiadać przyznany dodatek mieszkaniowy.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. wynosi:

 • dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,22 zł/miesiąc;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób:15,58 zł/miesiąc;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób:18,70 zł/miesiąc.

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem stycznia, w którym zryczałtowany dodatek wypłaca się do 30 stycznia danego roku.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego;
 • Kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej);
 • Ksero ostatniego rachunku lub faktury VAT za energię elektryczną.