Rozpoczynamy II edycję Projektu „Pomocna dłoń”.
Planowany okres realizacji projektu od 1 stycznia do 31 grudnia 2011.
Projekt skierowany jest do 16 bezrobotnych osób (kobiet i mężczyzn).

Kandydaci do projektu zostaną wyłonieni zostaną z pośród osób korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie opinii uzyskanych od pracownika socjalnego oraz oceny możliwości spełnienia warunków wytyczonych przez projekt.
Z wyłonionymi uczestnikami podpisane zostaną kontrakty socjalne. Ponadto osoby te będą musiały chęć współpracy w rozwiązywaniu swoich problemów poprzez uczestnictwo w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

W ramach projektu zawartych zostanie 16 kontraktów socjalnych, w tym 5 w ramach asystenta rodziny.

Działania asystenta rodziny będą miały na celu usługi wparcia poprzez wzrost samooceny, podniesienie motywacji do aktywności zawodowej, nabycie umiejętności radzenia sobie z problemami.

Przewidziana jest realizacja następujących działań:

  • warsztaty psychologiczne
  • warsztaty z zakresu edukacji finansowej
  • konsultacje z radcą prawnym
  • konsultacje z doradcą zawodowym
  • zajęcia z psychologiem – trening kompetencji i umiejętności społecznych

Uczestnicy projektu będą mogli ponad to wykonać badania wstępne z zakresu medycyny pracy.

Dla uczestników projektu przewidziana jest pomoc w postaci zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia oraz pomoc finansowa w postaci zasiłków celowych i okresowych. Osoby te będą ponad to objęte zostaną ubezpieczeniem zdrowotnym.