Drukuj

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

WAŻNE: dres sportowy jest liczony jako 1 bluza i 1 spodnie.
Ograniczenie ilościowe i kwotowe nie dotyczy uczniów szkół sportowych i klas sportowych oraz uczniów – zawodników szkolnych klubów sportowych!

 

POKRYCIE KOSZTÓW:

Dowodem wydatkowania środków na wycieczki edukacyjne, wyjście do muzeum, galerii, kina lub teatru zorganizowanych przez szkołę, czy też zajęcia edukacyjne w szkole może być: dowód wpłaty z odpowiednią adnotacją wychowawcy klasy, faktura VAT lub rachunek imienny, a także zaświadczenie wystawione przez nauczyciela (bądź innego upoważnionego pracownika szkoły) o dokonaniu wpłaty przez ucznia/rodzica.

Dowód wydatkowania środków za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą stanowić będzie:dowód wpłaty z zaświadczeniem od organizatora zajęć, imienny rachunek lub faktura VAT.

Do faktur i rachunków płatnych przelewem należy dołączyć dowód/potwierdzenie zapłaty.

Faktury powinny być wystawione: na ucznia, któremu przyznano stypendium lub rodzica/ małżonka lub partnera rodzica (pod warunkiem że został wymieniony w składzie rodziny). Zgodnie z ustawą o systemie oświaty przez rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Przy wystawianiu faktury/ rachunku i in. dokumentów należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne z nazwami umieszczonymi w ww. katalogu zakupów.

 

DO ROZLICZENIA:

Uruchomienie środków na wypłatę stypendium szkolnego powinno być potwierdzone odpowiednimi dokumentami:

  1. fakturą Vat,
  2. rachunkiem imiennym,
  3. dowodem wpłaty Kasa Przyjmie (KP),
  4. pisemnym oświadczeniem do paragonu przy zakupach za drobną kwotę, np. na targowisku (do wysokości 10 % przyznanego stypendium na każdy semestr),
  5. umową zlecenia bądź umową o dzieło (np. w przypadku korepetycji),
  6. umową kupna-sprzedaży w przypadku zakupu używanych książek.

 

Istnieje możliwość rozliczenia zakupu używanych: podręczników (każda książka powinna zostać opisana w sposób umożliwiający jej identyfikację np. poprzez podanie tytułu, ceny), sprzętu komputerowego, sprzętu sportowego bądź specjalistycznego lub instrumentów muzycznych.
W sytuacji kupna używanego sprzętu poniesiony wydatek należy udokumentować fakturą VAT bądź rachunkiem imiennym.

 

W ramach refundacji wydatków za zakupy dokonywane w sklepach internetowych, dowodem zakupu może być faktura VAT lub rachunek imienny bądź paragon przy drobnych zakupach tj. do wysokości 10% przyznanego stypendium na każdy semestr. Do wydatków nie będą uwzględniane koszty wysyłki. Dowodem zakupu nie może być potwierdzenie zamówienia, dokumenty spedycyjne, specyfikacje wysyłki itp.

 

PONADTO NIE MOŻNA FINANSOWAĆ ZE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA STYPENDIUM SZKOLNE:

Wypłata stypendium nastąpi po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przedstawieniu odpowiednich dokumentów w celu rozliczenia.

Termin dostarczenia dokumentów zostanie określony w decyzji przyznającej stypendium szkolne.

Ograniczenia ilościowe/ kwotowe dot. zakupionych rzeczy obowiązują na nowo zarówno w I jak i w II semestrze.

 

Uwaga! Jeżeli wymienione rzeczy przedzielono ukośnikiem (/) oznacza to, ze można rozliczyć jedną wybraną rzecz, jeżeli przecinkiem (,) oznacza to, że można rozliczyć każdą z wymienionych rzeczy.