Drukuj

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana uczniom  w celu:

Pomoc materialna dla uczniów udzielana jest w formie:

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy
w rodzinie tej występuje; bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności  wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

zasiłek szkolny – może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Stypendium szkolne nie przysługuje, gdy:

Wnioskodawcą o pomoc materialną o charakterze socjalnym może być:

  1. pełnoletni uczeń,
  2. rodzice,
  3. dyrektor placówki oświatowej w której uczeń pobiera naukę,
  4. urząd.

Przy ubieganiu się o stypendium szkolne należy przedłożyć:

Chcąc otrzymać przyznane stypendium należy je najpierw rozliczyć dostarczając faktury
i rachunki. Jeżeli poniesione wydatki na cele edukacyjne będą niższe niż przyznane stypendium to taka kwota zostanie wypłacona.

Przy rozliczaniu przyznanego stypendium szkolnego będą odliczane otrzymywane przy zasiłku rodzinnym kwoty dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania tj.: dodatku na zamieszkanie i dodatku na dojazd.

 

DO ROZLICZENIA NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ RACHUNKI ZA ZAKUP:

  1. okularów korekcyjnych;
  2. sprzętu rehabilitacyjnego;
  3. odzieży i obuwia do codziennego noszenia (nie sportowe lub nie ochronne);
  4. roweru dla ucznia jako środek transportu (jeżeli dziecko uczęszcza do szkoły sportowej i przedstawi odpowiednie zaświadczenie, że dany sprzęt jest konieczny na zajęcia – rachunek zostanie rozliczony);
  5. instrumentów muzycznych wykorzystywanych przez ucznia do nauki gry, jeżeli nie uczęszcza do szkoły muzycznej;
  6. podręczników i lektur do klasy, do której nie uczęszcza stypendysta;

a także nie będą przyjmowane potwierdzenia opłat za komitet rodzicielski, ubezpieczenie ucznia (chyba że będzie to ubezpieczenie NNW podczas wycieczki edukacyjnej), czy też za wyżywienie w szkole (nie dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

Rozliczenie faktur za zakupiony sprzęt sportowy np.: piłki, rękawice piłkarskie, łyżworolki, kimono, itp. nastąpi jeżeli dziecko trenuje w klubie sportowym (nie zajęcia tzw. sks) i zostanie przedstawione odpowiednie zaświadczenie o przynależności do tego klubu.