Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana uczniom  w celu:

 • zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji,
 • umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia;

Pomoc materialna dla uczniów udzielana jest w formie:

 • stypendium szkolnego;
 • zasiłku szkolnego.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy
w rodzinie tej występuje; bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności  wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

zasiłek szkolny – może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Stypendium szkolne nie przysługuje, gdy:

 • dochód rodziny przekracza 514,00 zł netto w przeliczeniu na osobę;
 • uczeń przerwał naukę w szkole;
 • uczeń został skreślony z listy uczniów.

Wnioskodawcą o pomoc materialną o charakterze socjalnym może być:

 1. pełnoletni uczeń,
 2. rodzice,
 3. dyrektor placówki oświatowej w której uczeń pobiera naukę,
 4. urząd.

Przy ubieganiu się o stypendium szkolne należy przedłożyć:

 • wypełniony wniosek na stypendium szkolne;
  (prosimy zwrócić uwagę na część 3 wniosku - przy występujących okolicznościach w danej rodzinie należy wpisać imię i nazwisko osoby, której dotyczy i krótko uzasadnić.)
 • upoważnienie drugiego z rodziców (chyba że oboje podpisali wniosek);
 • orzeczenie o niepełnosprawności bądź o stopniu niepełnosprawności;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej;
  Jeżeli rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczeń lub oświadczeń o wysokości dochodów przedkłada zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny
  z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku;
 • dokumenty potwierdzające zmianę dochodu rodziny.

Chcąc otrzymać przyznane stypendium należy je najpierw rozliczyć dostarczając faktury
i rachunki. Jeżeli poniesione wydatki na cele edukacyjne będą niższe niż przyznane stypendium to taka kwota zostanie wypłacona.

Przy rozliczaniu przyznanego stypendium szkolnego będą odliczane otrzymywane przy zasiłku rodzinnym kwoty dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania tj.: dodatku na zamieszkanie i dodatku na dojazd.

 

DO ROZLICZENIA NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ RACHUNKI ZA ZAKUP:

 1. okularów korekcyjnych;
 2. sprzętu rehabilitacyjnego;
 3. odzieży i obuwia do codziennego noszenia (nie sportowe lub nie ochronne);
 4. roweru dla ucznia jako środek transportu (jeżeli dziecko uczęszcza do szkoły sportowej i przedstawi odpowiednie zaświadczenie, że dany sprzęt jest konieczny na zajęcia – rachunek zostanie rozliczony);
 5. instrumentów muzycznych wykorzystywanych przez ucznia do nauki gry, jeżeli nie uczęszcza do szkoły muzycznej;
 6. podręczników i lektur do klasy, do której nie uczęszcza stypendysta;

a także nie będą przyjmowane potwierdzenia opłat za komitet rodzicielski, ubezpieczenie ucznia (chyba że będzie to ubezpieczenie NNW podczas wycieczki edukacyjnej), czy też za wyżywienie w szkole (nie dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

Rozliczenie faktur za zakupiony sprzęt sportowy np.: piłki, rękawice piłkarskie, łyżworolki, kimono, itp. nastąpi jeżeli dziecko trenuje w klubie sportowym (nie zajęcia tzw. sks) i zostanie przedstawione odpowiednie zaświadczenie o przynależności do tego klubu.