WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

 • Książki, w tym: podręczniki szkolne, ćwiczenia, lektury szkolne, opracowania do lektur, książki edukacyjne, prasa popularnonaukowa rozwijająca zainteresowania ucznia (np. National Geographic), encyklopedie (w tym multimedialne), atlasy (geograficzne, historyczne, biologiczne), słowniki przedmiotowe i do nauki języków obcych (w tym multimedialne),
 • mapy, globus, kalkulator;
 • tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne;
 • artykuły szkolne w tym: zeszyty, okładki na zeszyty i podręczniki, pióra, długopisy, ołówki, linijki, ekierki, cyrkle, bloki, bruliony, bibuły, kredki, flamastry, farbki plakatowe, akwarele, pędzelki, plastelina, modelina, klej szkolny, materiały związane ze specyfiką szkół itp.;
 • biurko szkolne, krzesło szkolne, lampka na biurko - po 1 szt.;
 • sprzęt komputerowy tj.: procesor , płyta główna , pamięć komputera , urządzenia peryferyjne ( dysk twardy , monitor , klawiatura , mysz , słuchawki, kpl. głośników) dołączony do komputera sprzęt audiowizualny (np.: skaner , modem , router), oprogramowanie komputerowe wymienione elementy po 1szt. oraz nośniki danych (dyskietki, płyty, pendrive);
 • przenośny sprzęt komputerowy: laptop/netbook/tablet - 1 szt.;
 • drukarka/urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt., tusze/ tonery do tych urządzeń, papier ksero,
 • sprzęt audio, jako pomoc do nauki języków obcych, jeżeli wykorzystywane pogramy nauczania w szkole lub placówce pozaszkolnej wymagają pracy własnej ucznia ze sprzętem audio konieczne potwierdzenie od nauczyciela prowadzącego zajęcia;
 • instrumenty muzyczne z przeznaczeniem dla uczniów szkół muzycznych oraz uczniów rozwijających swoje zainteresowania w formach zorganizowanych np. w kołach zainteresowań, a przynależność do tego koła potwierdzona jest stosownym zaświadczeniem;
 • multimedialne programy edukacyjne;
 • gry edukacyjne;
 • plecak szkolny(sportowy), torba szkolna (sportowa), tornister;
 • sprzęt/ przybory, materiały oraz ubranie robocze do nauki zawodu potwierdzone stosownym zaświadczeniem ze szkoły bądź oświadczeniem;
 • sprzęt sportowy i odzież sportowa, o ile wiąże się w sposób oczywisty i bezpośredni z udziałem w treningach w klubie sportowym, a przynależność do tego klubu jest potwierdzona właściwym zaświadczeniem (np. zakup kimona dla ucznia trenującego karate, rower dla ucznia trenującego kolarstwo, rolki, piłka do gry w piłkę nożną, rękawice piłkarskie itd.);
 • strój na basen tj. klapki, czepek, kąpielówki, strój kąpielowy, jeżeli uczeń bierze udział w zajęciach na basenie potwierdzone stosownym zaświadczeniem ze szkoły bądź oświadczeniem;
 • odzież sportowa tj.:
  • koszulki sportowe, bluzki sportowe, podkoszulki sportowe, t-shirty sportowe,
  • spodenki sportowe, szorty sportowe,
  • czapki sportowe,
  • skarpety sportowe,
  • buty sportowe,
  • spodnie sportowe, leginsy sportowe, getry sportowe,
  • bluzy sportowe.

POKRYCIE KOSZTÓW:

 • udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym również wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 • udziału w wyjazdach ze szkoły do teatru lub kina, galerii, muzeum;
 • udziału w wycieczkach szkolnych o charakterze edukacyjnym;
 • pobytu na tzw. „zielonej szkole”;
 • pobytu na kolonii lub obozie edukacyjnym np. językowym lub sportowym;
 • nauki języków obcych;
 • zajęć komputerowych;
 • zajęć muzycznych;
 • udziału w zajęciach sportowych np. nauka: pływania, tańca, jazdy konnej, jin-jitus itp.;
 • abonamentu internetowego (tylko abonament bez innych kosztów np.: aktywacji) na podstawie okazanych faktur i potwierdzeń opłaty;
 • czesnego za naukę;
 • egzaminu;
 • obowiązkowego ubezpieczenia grupowego NNW np. przy wycieczkach edukacyjnych;
 • dojazdu do szkół (wyłącznie w oryginale bilety miesięczne) - dot. tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, przy czym dodatek przy zasiłku rodzinnym z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania tj. dodatek na dojazdy będzie odliczany;
 • dojazdu do szkół (wyłącznie w oryginale bilety komunikacji miejskiej wraz z legitymacją) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, przy czym dodatek przy zasiłku rodzinnym z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania tj. dodatek na dojazdy będzie odliczany;
 • dojazdu do szkół (wyłącznie w oryginale jednorazowe bilety komunikacji publicznej wraz z oświadczeniem wnioskodawcy) dot. tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, przy czym dodatek przy zasiłku rodzinnym z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania tj. dodatek na dojazdy będzie odliczany;
 • dojazdy na zajęcia dodatkowe (wyłącznie w oryginale bilety miesięczne, bilety jednorazowe) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, przy czym dodatek przy zasiłku rodzinnym z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania tj. dodatek na dojazdy będzie odliczany;
 • zakwaterowania w bursach, internatach lub stancji (wyłącznie w oryginale dowód dokonania opłaty) - dot. tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, przy czym dodatek przy zasiłku rodzinnym z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania tj. dodatek na zamieszkanie będzie odliczany.

Dowodem wydatkowania środków na wycieczki edukacyjne, wyjście do muzeum, galerii, kina lub teatru zorganizowanych przez szkołę, czy też zajęcia edukacyjne w szkole może być: dowód wpłaty z odpowiednią adnotacją wychowawcy klasy, faktura VAT lub rachunek imienny, a także zaświadczenie wystawione przez nauczyciela (bądź innego upoważnionego pracownika szkoły) o dokonaniu wpłaty przez ucznia/rodzica.

Dowód wydatkowania środków za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą stanowić będzie: dowód wpłaty z zaświadczeniem od organizatora zajęć, imienny rachunek lub faktura VAT.

Do faktur i rachunków płatnych przelewem należy dołączyć dowód/potwierdzenie zapłaty.

Faktury powinny być wystawione: na ucznia, któremu przyznano stypendium lub rodzica/ małżonka lub partnera rodzica (pod warunkiem że został wymieniony w składzie rodziny). Zgodnie z ustawą o systemie oświaty przez rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Przy wystawianiu faktury/ rachunku i in. dokumentów należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne z nazwami umieszczonymi w ww. katalogu zakupów.

DO ROZLICZENIA:

 • będą przyjmowane jedynie oryginalne dokumenty. Istnieje możliwość wydania oryginalnego dokumentu, który będzie potrzebny np. do złożenia reklamacji - co zostanie odnotowane przez pracownika prowadzącego stypendium szkolne;
 • będą przyjmowane dokumenty potwierdzające poniesione wydatki od m-ca lipca br. do maja roku następnego;
 • jedynie w przypadku opłat za internet - faktury wraz z potwierdzeniem opłaty będą brane pod uwagę z wyłączeniem opłat za okres letni (lipiec - sierpień). Faktura wrześniowa gdzie okres rozliczeniowy zawiera część sierpnia również zostanie zaliczona do rozliczenia. Faktury te mogą być wystawione wyłącznie na ucznia któremu przyznano stypendium, rodzica/ małżonka lub partnera rodzica (pod warunkiem że został wymieniony w składzie rodziny). Do rozliczenia nie będzie brana pod uwagę kwota opłaty za łącze.

Uruchomienie środków na wypłatę stypendium szkolnego powinno być potwierdzone odpowiednimi dokumentami:

 1. fakturą Vat,
 2. rachunkiem imiennym,
 3. dowodem wpłaty Kasa Przyjmie (KP),
 4. pisemnym oświadczeniem do paragonu przy zakupach za drobną kwotę, np. na targowisku (do wysokości 10 % przyznanego stypendium na każdy semestr),
 5. umową zlecenia bądź umową o dzieło (np. w przypadku korepetycji),
 6. umową kupna-sprzedaży w przypadku zakupu używanych książek.

Istnieje możliwość rozliczenia zakupu używanych: podręczników (każda książka powinna zostać opisana w sposób umożliwiający jej identyfikację np. poprzez podanie tytułu, ceny), sprzętu komputerowego, sprzętu sportowego bądź specjalistycznego lub instrumentów muzycznych.

W sytuacji kupna używanego sprzętu poniesiony wydatek należy udokumentować fakturą VAT bądź rachunkiem imiennym.

W ramach refundacji wydatków za zakupy dokonywane w sklepach internetowych, dowodem zakupu może być faktura VAT lub rachunek imienny bądź paragon przy drobnych zakupach tj. do wysokości 10% przyznanego stypendium na każdy semestr. Do wydatków nie będą uwzględniane koszty wysyłki. Dowodem zakupu nie może być potwierdzenie zamówienia, dokumenty spedycyjne, specyfikacje wysyłki itp.

PONADTO NIE MOŻNA FINANSOWAĆ ZE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA STYPENDIUM SZKOLNE:

 • zakupu mebli (poza wymienionymi na liście wydatki kwalifikowane), sprzętu gospodarstwa domowego, odtwarzaczy np.: mp3, mp4, dvd, telewizorów, zestawów kina domowego, kamer internetowych, konsol np.: PlayStation, PSP, Xbox, Nintendo, a także rowerów, rolek, okularów, leków, żywności;
 • zakupu odzieży i obuwia do codziennego noszenia (nie sportowe lub nie ochronne);
 • zakupu okularów korekcyjnych;
 • zakupu dokonanego w systemie ratalnym;
 • kosztów instalacji telewizji satelitarnej;
 • kosztów aktywacji dostępu do sieci internetowej;
 • kosztów utrzymania mieszkania;
 • kosztów rehabilitacji i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;
 • wyjazdów (kolonii i obozów) o charakterze wypoczynkowym;
 • kosztów związanych z opłatą za komitet rodzicielski, ubezpieczenie ucznia, czy wyżywienie w szkole (poza uczniami szkół ponadgimnazjalnych);
 • zakupu książek hobbistycznych, które nie są związane ze szkołą np. wędkarskie;
 • zakupu podręczników i lektur do klasy, do której nie uczęszcza stypendysta (chyba że nauczyciel będzie tego wymagał od uczniów - konieczne zaświadczenie od nauczyciela prowadzącego dany przedmiot).

Wypłata stypendium nastąpi po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przedstawieniu odpowiednich dokumentów w celu rozliczenia.

Termin dostarczenia dokumentów zostanie określony w decyzji przyznającej stypendium szkolne.

Ograniczenia ilościowe dot. zakupionych rzeczy obowiązują na nowo zarówno w I jak i w II semestrze.

Uwaga! Jeżeli wymienione rzeczy przedzielono ukośnikiem (/) oznacza to, ze można rozliczyć jedną wybraną rzecz, jeżeli przecinkiem (,) oznacza to, że można rozliczyć każdą z wymienionych rzeczy.