Opis projektu

„STOP WYKLUCZENIU! – Rozwój usług społecznych na terenie

Gminy Stegna”

Wartość projektu: 4 526 656,23 złotych

Wkład własny:

 1. finansowy: 80 142,81 w tym partner: 5 000,00, UG: 75 142,81
 2. niepieniężny: 75 142,81 (wynajem sal )

Okres realizacji: 02.11.2020 r. – 31.03.2023 r.

 

Rodzaj zadań przewidzianych w projekcie:

 

 1. Utworzenie Klubu Seniora „Życie zaczyna się na emeryturze” w Drewnicy –
  30 osób z 2 oddziałami zamiejscowymi po 25 osób (łącznie 80 osób).

Przewidziane działania:

 1. remont generalny budynku w Drewnicy (50% powierzchni),
 2. remont świetlicy w Tujsku w części dotyczącej Klubu Seniora,
 3. zakup wyposażenia między innymi: stołów, krzeseł, mebli kuchennych, komputerów, telewizorów,
 4. organizacja wycieczek,
 5. organizacja zajęć: warsztaty zdrowego odżywiania / kulinarne, warsztaty z dekupażu / florystyki / rękodzieła.
 1. Szkolenia opiekunów osób niepełnosprawnych / zależnych – 20 osób i kandydatów
  na pełnienie funkcji opiekunek środowiskowych – 4 osoby.

Planowane szkolenia:

 1. pierwsza pomoc przedmedyczna -8h,
 2. geriatria i choroby wieku starczego-16h,
 3. komunikacja z podopiecznymi-16h,
 4. uzyskiwanie pomocy i wsparcia dla os. niepełnosp-rawnych-16 h,
 5. jak pielęgnować osoby starsze i niepełnosprawne -16h,
 6. warsztaty obsługi TIK-16h.
 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne świadczone w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych , przewlekle chorych – 10 osób.
 2. usługi opiekuńcze,
 3. usługi specjalistyczne świadczone w miejscu zamieszkania: osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych – wsparcie psychologa, rehabilitanta / fizjoteraupeuty/masażysty.
 1. Utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w 2 świetlicach (Drewnica, Bronowo) i wsparcie 2 istniejących placówek (Tujsk, Nowotna) – Klub Emp@tia – średnio 12 os. świetlica.

Planowane działania:

 1. remont generalny budynku w Drewnicy (50% powierzchni),
 2. remont świetlicy w Tujsku, w części dot. świetlicy dla dzieci,
 3. zakup wyposażenia, doposażenia świetlic, m. innymi: stoliki, krzesełka, szafy, biurka, laptopy, klocki edukacyjne, tablety itp.,
 4. organizacja warsztatów: kompetencji cyfrowych, obywatelskich, matematycznych, językowych,
 5. organizacja wycieczek przyrodniczych, historycznych dla dzieci z placówek opiekuńczych,
 6. organizacja obozu w ramach centrum wolontariatu – nagroda w konkursie ogłoszonym wśród dzieci – pomoc w nauce dzieci – dzieciom,
 7. pomoc prawna dla opiekunów/rodziców dzieci.
 1. Pomoc prawna dla opiekunów osób zależnych – 20 osób, oraz usługi specjalistyczne dla ich podopiecznych – 20 osób;
 2. wsparcie psychologa, rehabilitanta / fizjoteraupeuty/masażysty.

Preferowane do wsparcia w ramach projektu są:

-  osoby doświadczającego wielokrotnego wykluczenia społecznego, czyli wykluczenia
z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

- o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

-  co najmniej 50% uczestników projektu będą stanowiły osoby objęte w ramach PO Pomoc Żywnościowa.

Projekt STOP WYKLUCZENIU! Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna jest realizowany przez Gminę Stegna w partnerstwie z Fundacją Strefa Mocy i został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.