Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom o dochodach nie przekraczających miesięcznie:


• dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł,
• dla osoby w rodzinie – 600 zł
Dla rolników dla celów wyliczenia kryterium dochodowego przyjmuje się dochód:
• 345 zł z 1 ha przeliczeniowego.


WAŻNE:


Dochód to suma miesięcznych dochodów wszystkich osób w rodzinie uzyskiwanych ze wszystkich źródeł i z każdego tytułu. Przy ustalaniu uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej brany jest pod uwagę dochód osoby lub rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (natomiast w przypadku utraty dochodu np. w związku z utratą pracy czy prawa do świadczenia – z miesiąca, w którym wniosek został złożony), pomniejszony o podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.


Do dochodów nie wlicza się:


• świadczeń w naturze,
• alimentów świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób,
• jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych,
• składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
• świadczeń przysługujących osobom bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych oraz zapomogi pieniężnej (zasiłku celowego).

Informacje ważne dla tych z Państwa, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną:


podatkiem dochodowym od osób fizycznych:
Za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne, składkami na ubezpieczenie społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:
Za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.