JAK UZYSKAĆ DODATEK ENERGETYCZNY?

 

Należy spełnić jednocześnie następujące warunki:

 1. posiadać umowę sprzedaży lub umowę kompleksową z dostawcą energii elektrycznej;
 2. mieć przyznany dodatek mieszkaniowy (ta sama osoba, która jest stroną umowy z dostawcą energii elektrycznej);
 3. zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Jeżeli są spełnione powyższe warunki należy:

 1. złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stegnie;
 2. dostarczyć wraz z wnioskiem kserokopię umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej zawartej z dostawcą energii elektrycznej.

 

Wypełniony wniosek wraz z innymi dokumentami należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stegnie przy ul. Wojska Polskiego 12.

Informujemy, że w trakcie przyjmowania wniosku o przyznanie dodatku energetycznego mogą pojawić się nowe okoliczności, które będą wymagały dostarczenia dodatkowych dokumentów.

Zryczałtowany dodatek energetyczny - od 1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit d przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku.

 

Limit zużycia energii elektrycznej wynosi:

 • 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną,
 • 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób,
 • 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób.

 

Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana przez Ministra właściwego ds. gospodarki obowiązująca w okresie od 01.05.2015 r. do 30.04.2016 r. wynosi miesięcznie:

 • 11,09 zł dla gospodarstwa domowego 1 - osobowego
 • 15,40 zł dla gospodarstwa domowego 2-4 osobowego do
 • 18,48 zł dla gospodarstwa domowego 5 i więcej osobowego i więcej

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca – na dany miesiąc.

 

DECYZJA:

Decyzja administracyjna wydawana jest w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku. Dodatek energetyczny przysługuje od miesiąca, w którym złożony jest wniosek. Dodatek energetyczny jest wypłacany do rąk lub na konto wnioskodawcy.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji administracyjnej w sprawie dodatku energetycznego przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem tut. Ośrodka.

 

PODSTAWA PRAWNA:

· Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984),

· Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966 ze zm.),

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz.1817 ze zm.).