Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych wchodzących w zakres świadczeń pomocy społecznej określonych w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t j. Dz. U. z 2015r. poz. 163 z póź. zm. ) na rzecz osób dorosłych będących podopiecznymi GOPS z terenu Gminy Stegna w roku 2016 w ich miejscu zamieszkania.
Numer ogłoszenia w BZP: 186139 - 2015; data zamieszczenia: 17.12.2015

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 82-103 Stegna, ul. Wojska Polskiego 12.

SIWZ

Informacja o wyborze oferty