Od 1 stycznia 2024 roku zmiany w systemie świadczeń dla osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów

 

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) zakłada przebudowę od 1 stycznia 2024 r. dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:
– wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia – świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 r. życia,
– zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego,
– likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie, działając na podstawie art. 63 ust. 12 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429), dalej zwanej „ustawą” informuje o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

Na podstawie art. 63 ust. 16 ww. ustawy o  świadczeniu wspierającym organ właściwy w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu, tj. do dnia 10 października 2023 r., informuje osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna

Zgodnie z art. 43 i art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U.  2023 r. poz. 1429) wprowadzono zmiany w:

- ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych dotyczące zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego,

- ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów dotyczące zasad ustalania prawa do zasiłku dla opiekuna.

Zmiany w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie informuje:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje następujące świadczenia dla osób niepełnosprawnych:

-zasiłek pielęgnacyjny,

-świadczenie pielęgnacyjne,

-specjalny zasiłek opiekuńczy,

-dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

Dostępne są również usługi:

-teleopieka domowa,

-usługi opiekuńcze.

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w wysokości 184,42 zł, na pokrycie wydatków związanych
z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, bez względu na dochód rodziny, posiadają:

 • niepełnosprawne dziecko;
 • osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem
  o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem
  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do 21 roku życia;
 • osoba, która ukończyła 75 lat.

Przy ubieganiu się o zasiłek pielęgnacyjny w związku z niepełnosprawnością:

 • uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny (matki/ojca/opiekuna prawnego/opiekuna faktycznego);
 • karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na pobyt stały lub czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, lub inny urzędowy dokument potwierdzający wiek dziecka, w przypadku składania wniosku na dziecko niepełnoletnie,
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń,
 • inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Przy ubieganiu się o zasiłek pielęgnacyjny w związku z ukończeniem 75 roku życia:

 • uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny,
 • oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń,
 • inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje: osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, tylko w sytuacji, gdy rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na okres zasiłkowy. Świadczenie przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł netto.

Dochód ustala się na podstawie dochodu z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, tzw. bazowego, uwzględniając jednocześnie aktualną sytuację rodziny tzn. utratę dochodu lub jego uzyskanie po roku bazowym. Dochód z roku bazowego dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany. Z uwagi na obowiązujące regulacje prawne dotyczące sposobu ustalania dochodu organ rozpatrujący sprawę może wymagać wszystkich dokumentów potwierdzających utratę lub uzyskanie dochodu.

Wysokość zasiłku wynosi 620 zł miesięcznie.

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Świadczenie pielęgnacyjne przeznaczone jest na pokrycie utraty dochodu, w związku z rezygnacją lub nie podejmowaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Przyznawane jest bez względu na osiągane dochody na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce, ojcu, a także opiekunowi faktycznemu dziecka. Świadczenie otrzyma również osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także inna osoba, na której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny (z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności). Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje opiekunowi prawnemu.

Świadczenie pielęgnacyjne wypłacane jest w kwocie 1583 zł miesięcznie.

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

 przyznawany jest w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do 5 roku życia i w wysokości 110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia, jeśli legitymuje się ono orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

TELEOPIEKA

 Pomoc skierowana jest do osób starszych, samotnych, schorowanych, po zabiegach operacyjnych, o małym stopniu samodzielności. Umożliwia całodobowe wzywanie pomocy

 w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa, poprzez  kontakt z Centrum Operacyjno - Alarmowym w ramach tzw. „czerwonego przycisku alarmowego”

- który w przypadku odebrania sygnału z identyfikacją podopiecznego na skutek wciśnięcia przez niego przycisku podejmuje stosowną interwencję (nawiązuje kontakt z podopiecznym, powiadamia wskazane osoby z listy kontaktu, oraz w razie konieczności powiadamia odpowiednie służby ratunkowe).

Usługa umożliwia również bliskim tych osób spokojniejsze podejmowanie pracy zarobkowej czy podróżowanie. Dla wielu osób teleopieka  może być jedyną alternatywą pobytu w zakładzie opiekuńczo-pielęgnacyjnym czy domu pomocy społecznej. Teleopieka sprawia, że osoba starsza, chora, niepełnosprawna, czasowo lub trwale niesamodzielna może jesień swojego życia spędzić we własnym domu w sposób bezpieczny i możliwie w godnych warunkach.

W ramach umowy Polskie Centrum Opieki wydzierżawi Gminie Stegna telefony stacjonarne i komórkowe, które zostaną przekazane osobom objętym systemem Teleopieki.

Koszty związane z systemem teleopieki ponosi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE 

Usługi opiekuńcze przeznaczone są dla osób korzystających z pomocy społecznej, zwykle niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które ze względu na wiek, niepełnosprawność lub z innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

Wykonywane są dla podopiecznych w miejscu ich zamieszkania lub pobytu na terenie gminy Stegna.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów
z otoczeniem.

Osoby realizujące usługi opiekuńcze zobowiązane są do wykonania w domu   podopiecznego czynności:

- pielęgnacyjnych,

- gospodarczych,

- opiekuńczych.

Czynności pielęgnacyjne wynikające ze stanu zdrowia podopiecznego opiekunka/n wykonuje zgodnie z wiedzą i umiejętnościami. Do czynności tych należy:

- przesłanie łóżka

- zmiana bielizny osobistej i pościelowej

- mycie, kapanie, czesanie, ubieranie podopiecznego

- zapobieganie odparzeniom i odleżynom

- pomoc przy zaspakajaniu potrzeb fizjologicznych

Czynności gospodarcze i opiekuńcze:

- zakupywanie artykułów spożywczych i innych niezbędnych do egzystencji podopiecznego,

- zapewnienie posiłków, w tym co najmniej raz dziennie gorącego posiłku,

- karmienie podopiecznego, o ile stan zdrowia tego wymaga,

- wychodzenie z podopiecznym na spacer,

- utrzymanie w czystości otoczenia podopiecznego,

- dokonywanie bieżących porządków w używanej przez podopiecznego części mieszkania oraz utrzymanie w czystości urządzeń sanitarnych,

- pranie bielizny osobistej oraz lekkiej odzieży podopiecznego,

- palenie w piecu oraz przynoszenie opału dla osób samotnych,

- utrzymanie kontaktu z lekarzem i pielęgniarką środowiskową,

- wizyty z podopiecznym w placówkach służby zdrowia,

- podawanie leków według zaleceń lekarza,

- załatwianie spraw urzędowych, wnoszenie opłat,

- pomoc w gospodarowaniu budżetem domowym.

Usługi opiekuńcze dla osób, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego

w art. 8 ustawy o pomocy społecznej są bezpłatne. Dla o pozostałych osób zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/296/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2017/4450/akt.pdf